Momotik.ru

Народный проект

Метки: Гимн люксембурга слушать на русском, гимн люксембурга на русском, гимн люксембурга фото, гимн люксембурга слушать со словами, гимн люксембурга со словами, гимн люксембурга видео.

Гимн Люксембурга — композиция «Ons Hémécht» («Наше Отечество») (официально — с 1895 года). Текст гимна написан в 1859 году Мишелем Ленцом (Michel Lentz) на люксембургском языке,Русский перевод, музыка — Жаном-Антуаном Цинненом (Jean-Antoine Zinnen) в 1864. Впервые исполнен 5 июня 1964 года.

Ons Hémécht

(1)
Wou d’Uelzécht durech d’Wisen zéit,
Duurch d’Fielsen d’Sauer brécht,
Wou d’Rief laanscht d’Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.

(2)
An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!

(3)
Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D’Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d’Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d’A wéi Feier blénkt

(4)
O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d’Welt d’Natioune leet,
Behitt du d’Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d’Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!

В качестве национального гимна используются только первая и четвёртая строфы.

Ссылки

  • Музыка гимна (без слов)

Tags: Гимн люксембурга слушать на русском, гимн люксембурга на русском, гимн люксембурга фото, гимн люксембурга слушать со словами, гимн люксембурга со словами, гимн люксембурга видео.